سلام با مراجعه به وبسایت زیر توانایی تبدیل کردن واحدهای گوناگونی از جمله واحدهای مختلف وزن به یکدیگر خواهید داشتلینک :

http://www.convertworld.com/en/