گاهی اوقات ممکن است نیازمند این شوید که کامپیوتر به طور خودکار پس از یک مدت زمان معین خاموش شود. مثلاً کامپیوتر را برای دانلود شبانه روشن گذاشته‌اید و مایلید که پس از 1 ساعت، کامپیوتر به طور خودکار خاموش شود. و یا این که به حالت Sleep برود یا Hibernate شود. یا حتی Restart شود و یا تنها Log Off شود. طبیعتاً اولین راهی که به ذهن می‌رسد استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای جانبی است. این یک راه است، اما شاید اصلاً نیازی به این کار نباشد. بلکه خودتان می‌توانید با ساخت یک فایل، یک شمارش معکوس جهت Restart،Log Off،Sleep،Hibernate و یا Shut down نمودن ویندوز ایجاد کنید.

 

جهت انجام این کار:

ابتدا با فشردن کلیدهای ترکیبی Win+R پنجره‌ی Run را اجرا کنید.

سپس عبارت Notepad را وارد کرده و Enter بزنید.

حال در محیط Notepad کدهای زیر را عیناً Copy و Paste نمایید:

@echo off
:start
echo Type the number and press enter:
echo.
echo [1 for Shutdown
echo [2 for Restart
echo [3 for Log Off
echo [4 for Sleep
echo [5 for Hibernate
echo -----------------------
echo [tarfandestan.com
set/p "pcho=["
if %pcho%==1 goto timer
if %pcho%==2 goto timer
if %pcho%==3 goto timer
if %pcho%==4 goto timer
if %pcho%==5 goto timer
echo inpute operator is fulse
echo.
goto start
:timer
echo  Enter the time (in Seconds):
echo -----------------------
set /p "ptime=>"
:loop
ping localhost -n 2 >nul
set /a ptime=%ptime%-1
echo %ptime%
if not %ptime%==0 goto loop
if %pcho%==1 goto 1
if %pcho%==2 goto 2
if %pcho%==3 goto 3
if %pcho%==4 goto 4
if %pcho%==5 goto 5
:1
%windir%\System32\shutdown.exe -s
goto end
:2
%windir%\System32\shutdown.exe -r
goto end
:3
%windir%\System32\shutdown.exe -l
goto end
:4
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Standby
goto end
:5
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate
goto end
:end

حال از منوی File بر روی Save as کلیک کنید.
فایل را با نام دلخواه و پسوند bat. ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن Tarfandestan.bat قرار دهید).

حال به محل ذخیره‌ی فایل رفته و فایل را اجرا نمایید.

در پنجره‌ی بازشده خواهید دید که هر یک از 5 عمل Sleep،Log Off،Restart،Shut down و Hibernate با اعدادی از 1 تا 5 مشخص شده است. کافی است اکنون عدد مربوطه را وارد نموده و Enter بزنید (به عنوان مثال برای Shut down کردن ویندوز عدد 1 را وارد کرده و Enter بزنید).

در مرحله‌ی بعد بایستی زمان باقی‌مانده تا عمل مورد نظر را بر حسب ثانیه وارد نمایید. به فرض اگر مایلید ویندوز 1 ساعت دیگر خاموش شود عدد 3600 (هر 1 ساعت 3600 ثانیه است) را وارد نموده و Enter بزنید.

اکنون خواهید دید که تایمر به شکل شمارش‌ معکوس شروع به کار کرده و در نهایت با صفر شدن تایمر، عمل مورد نظر (به عنوان مثال خاموش شدن کامپیوتر) انجام می‌گیرد.