تبلیغات در ترفندستان
مشاهده RSS Feed

☻☺☻☺☻☺☻

...به نام خدا...

119 تا از نشانه های ظهور امام زمان!!!

امتیاز ها: 13 رای ها, 4.46 متوسط.
وقت ظهور امام زمان معلوم نيستش ، حتى مطابق روايات كسایى كه وقت ظهور رو بگن، دروغگو شمرده میشن . (1)
ولى نشونه هایی به عنوان علائم در روايات زیادی اومده كه مربوط به مدت اندكى قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهوره ، اين نشونه ها خیلی زيادند كه معروفترين و جامعترين اونا اینه که هرج و مرج در همه چيز دنيا مشهود میشه.
سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد میشه . (2)
اين موضوع در ضمن يك روايت جامع بطور مشروح بيان شده و امام صادق اونا رو توی 119 ماده بيان كردن، که ترجمشو میتنید این پایین بخونید:

حضرت امام صادق (ع) به يكى از يارانش فرمود :

1. هرگاه ديدى : حق بميرد و طرفدارنش نابود شوند.
2. و ديدى كه : ظلم همه جا را گرفته.
3. و ديدى كه : قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
4. و ديدى كه : دين همچون ظرف تو خالى و بى محتوا شده است.
5. و ديدى كه : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
6. و ديدى كه : كارهاى بد آشكار شده و از آن نهى نمى شود و بدكاران بازخواست نمى شوند.
7. و ديدى كه : چنان فسق و فجور آشكار شده كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مى كنند.
8. و ديدى كه : افراد با ايمان سكوت كرده و سخنشان را نمى پذيرند.
9. و ديدى كه : شخص بدكار ، دروغ گويد و كسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى كند.
10. و ديدى كه : بچه ها ، بزرگان را تحقير كنند.
11.و ديدى كه : قطع پيوند خويشاوندى.
12. و ديدى كه : بدكار را ستايش كنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
13. و ديدى كه : نوجوانان پسر ، همان كنند كه زنان مى كنند.
14. و ديدى كه : زنان با زنان ازدواج نمايند.
15. و ديدى كه : مداحى دروغين از اشخاص ، زياد شود.
16. و ديدى كه : انسانها اموال خود را در غير اطاعت خدا مصرف مى كنند و كسى مانع نمى شود.
17. و ديدى كه : افراد با ديدن كار و تلاش نامناسب مؤمنين ، به خدا پناه مى برند.
18. و ديدى كه : همسايه به همسايه خود اذيت مى كند و از آن جلوگيرى نمى شود.
19. و ديدى كه : كافر به خاطر سختى مؤمن ، شاد است.
20. و ديدى كه : شراب را آشكارا مى آشامند و براى نوشيدن آن كنار هم مى نشينند و از خداوند متعال نمى ترسند.
21. و ديدى كه : كسى كه امر به معروف مى كند خوار و ذليل است.
22. و ديدى كه : آدم بدكار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نيرومند و مورد ستايش است.
24. و ديدى كه : راه نيك بسته و راه بد باز است.
25. و ديدى كه : خانه كعبه تعطيل شده ، و به تعطيلى آن استوار داده مى شود.
26. و ديدى كه : انسان به زبان مى گويد ولى عمل نمى كند.
27. و ديدى كه : مردان از مردان و زنان از زنان لذت مى برند. (يا مردان خود را براى مردان ، و زنان خود را زنان فربه مى كنند).
28. و ديدى كه : زندگى مرد از راه لواط و زندگى زن از راه زنا تامين مى شود.
29. و ديدى كه : زنان همچون مردان براى خود مجالس (نامشروع) تشكيل مى دهند.
30. و ديدى كه : در ميان فرزندان ، كارهاى زنانگى به وجود آيد.
31. و ديدى كه : زن براى زنا با مردان ، با شوهر خود همكارى كمك مى كنند.
32. و ديدى كه : بيشترين مردم و بهترين خانه ها كه زنان را بر بدكارى كمك مى كنند.
33. و ديدى كه : مؤمن ، خوار و ذليل شمرده شود.
34. و ديدى كه : بدعت و زنا آشكار شود.
35. و ديدى كه : مردم به شهادت ناحق اعتماد كنند.
36. و ديدى كه : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
37. و ديدى كه : دين براساس ميل اشخاص معنى شود و كتاب خدا و احكامش تعطيل گردد.
38. و ديدى كه : جرئت بر گناه آشكار شود و ديگر كسى براى انجام آن منتظر تاريكى شب نگردد.
39. و ديدى كه : مؤمن نتواند نهى از منكر كند مگر در قلبش.
40. و ديدى كه : ثروت بسيار زياد در راه خشم خدا خرج گردد.
41. و ديدى كه : سردمداران به كافران نزديك شوند و از نيكوكاران دور شوند.
42. و ديدى كه : واليان در قضاوت رشوه بگيرند.
43. و ديدى كه : پست هاى مهم واليان براساس مزايده است نه براساس ‍ شايستگى.
44. و ديدى كه : مردم را از روى تهمت و يا سوءظن بكشند.
45. و ديدى كه : مرد به خاطر همبسترى با همسران خود مورد سرزنش قرار گيرد.
46. و ديدى كه : مرد از بدكارگى همسرش نان مى خورد.
47. و ديدى كه : زن بر شوهر نيست انجام مى دهد ، و به شوهرش خرجى مى دهد.
48. و ديدى كه : مرد همسر و كنيزش را كرايه مى دهد و به غذاى پست (كه از اين راه بدست مى آورد) خشنود است.
49. و ديدى كه : سوگندهاى دروغ به خدا بسيار گردد.
50. و ديدى كه : آشكارا قمار بازى مى شود.
51. و ديدى كه : مشروبات الكلى بطور آشكار بدون مانع خريد و فروش ‍ مى شود.
52. و ديدى كه : زنان مسلمان خود را به كافر مى بخشند.
53. و ديدى كه : كارهاى زشت آشكار شده و هر كس از كنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
54. و ديدى كه : مردم محترم ، توسط كسى كه مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
55. و ديدى كه : نزديكترين مردم به فرمانداران آنانى هستند كه به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت عليهم السلام ستايش شوند.
56. و ديدى كه : هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ را قبول نمى كنند.
57. و ديدى كه : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همديگر رقابت كنند.
58. و ديدى كه : شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولى شنيدن باطل برايشان آسان است.
59. و ديدى كه : همسايه از ترس زبان بد همسايه ، او را احترام مى كند.
60. و ديدى كه : حدود الهى تعطيل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
61. و ديدى كه : مسجدها طلاكارى (زينت داده) شود.
62. و ديدى كه : راستگوترين مردم نزد آنها مفتريان دروغگو است.
63. و ديدى كه : بدكارى آشكار شده و براى سخن چينى كوشش مى شود.
64. و ديدى كه : ستم و تجاوز شايع شده.
65. و ديدى كه : غيبت ، سخن خوش آنها گردد ، و بعضى بعض ديگر را به آن بشارت دهند.
66. و ديدى كه : حج و جهاد براى خدا نيست.
67. و ديدى كه : سلطان به خاطر كافر ، شخص مؤمن را خوار كند.
68. و ديدى كه : خرابى بيشتر از آبادى است.
69. و ديدى كه : معاش انسان از كم فروشى بدست مى آيد.
70. و ديدى كه : خونريزى آسان گردد.
71. و ديدى كه : مرد بخاطر دنيايش رياست مى كند.
72. و ديدى كه : نماز را سبك شمارند.
73. و ديدى كه : انسان ثروت زيادى جمع كرده ولى از آغاز آن تا آخر زكاتش ‍ را نداده است.
74. و ديدى كه : قبر مرده ها را بشكافند و آنها را اذيت كنند.
75. و ديدى كه : هرج و مرج بسيار است.
76. و ديدى كه : مرد روز خود را مستى به شب مى رساند و شب خود را نيز به همين منوال به صبح برساند و هيچ اهميتى به برنامه مردم ندهد.
77. و ديدى كه : با حيوانات آميزش مى شود.
78. و ديدى كه : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزديده اند).
79. و ديدى كه : حيوانات همديگر را بدرند.
80. و ديدى كه : دلهاى مردم ، سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشان گران است.
81. و ديدى كه : بر سر كسبهاى حرام آشكارا ، رقابت كنند.
82. و ديدى كه : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
83. و ديدى كه : فقيه براى دين ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستايش و احترام مى گردد.
84. و ديدى كه : مردم در اطراف قدرتمندانند.
85. و ديدى كه : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستايش و احترام مى گردد.
86. و ديدى كه : در مكه و مدينه كارهائى مى كنند كه خدا دوست ندارد و هيچ كس بين آنها و كارهاى بدشان مانع نمى شود.
87. و ديدى كه : آلات موسيقى و لهو در مدينه و مكه آشكار گردد.
88. و ديدى كه : مرد سخن حق گويد و امر به معروف و نهى از منكر كند ولى ديگران او را از اين كار بر حذر مى دارند.
89. و ديدى كه : مردم به همديگر نگاه مى كنند ، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى كنند) و از مردم بدكار پيروى نمايند.
90. و ديدى كه : راه نيك خالى و راه رونده ندارد.
91. و ديدى كه : مرده را مسخره كنند و كسى براى او اندوهگين نشود.
92. و ديدى كه : سال به سال بدعت و بديها بيشتر شود.
93. و ديدى كه : مردم و جمعيتها جز از سرمايه داران پيروى نكنند.
94. و ديدى كه : به فقير چيزى دهند كه برايش بخندند ولى در راه غير خدا ترحم كنند.
95. و ديدى كه : علائم آسمانى آشكار شود و كسى از آن نگران نشود.
96. و ديدى كه : مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسى بجا مى آورند و كسى از ترس مردم از آن جلوگيرى نمى كند.
97. و ديدى كه : انسان در راه غير خدا بسيار خرج كند ولى در راه خدا از اندك هم مضايقه دارد.
98. و ديدى كه : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هيچ احترامى براى آنها قائل نيستند ، بلكه نزد فرزند از همه بدترند.
99. و ديدى كه : زنها بر مسند حكومت بنشينند ، و هيچ كارى جز خواسته آنها پيش نرود.
100. و ديدى كه : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرين كند و از مرگشان شاد گردد.
101. و ديدى كه : اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدكارى ، كم فروشىو زشتى انجام نداده ، ناراحت است.
102. و ديدى كه : قدرتمندان ، غذاى عمومى مردم را احتكار كنند.
103. و ديدى كه : اموال حق خويشان پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم (خمس) در راه باطل تقسيم گردد و با آن قماربازى و شرابخوارى شود.
104. و ديدى كه : به وسيله شراب ، بيمار را مداوا كنند و براى بهبودى بيمار آن را تجويز نمايند.
105. و ديدى كه : مردم در مورد امر به معروف و نهى از منكر و ترك دين بى تفاوت و يكسانند.
106. و ديدى كه : سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است.
107. و ديدى كه : براى اذان و نماز مزد مى گيرند.
108. و ديدى كه : مسجدها پر است از كسانى كه از خدا نترسند و غيبت هم نمايند.
109. و ديدى كه : شرابخوار مست ، پيش نماز مردم شود.
110. و ديدى كه : خورندگان اموال يتيمان ستوده شوند.
111. و ديدى كه : قاضيان برخلاف دستور خداوند قضاوت كنند.
112. و ديدى كه : استانداران از روى طمع ، خائنان را امين خود قرار دهند.
113. و ديدى كه : فرمانروايان ، ميراث (مستضعفان) را در اختيار بدكاران از خدا بى خبر قرار دهند.
114. و ديدى كه : بر روى منبرها از پرهيزكارى سخن مى گويند ولى گويندگان آن پرهيزكار نيستند.
115. و ديدى كه : صدقه را با وساطت ديگران بدون رضاى خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
116. و ديدى كه : وقت ول) نمازها را سبك بشمارند.
117. و ديدى كه : هدف مردم ، شكم و شهوتشان است.
118. و ديدى كه : دنيا به آنها روى كرده.
119. و ديدى كه : نشانه هاى برجسته حق ، ويران شده است ، در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد ... (3)

1. بحار، ج 52، ص 101 تا 122 اثباة الهداة ، ج 7، ص 86
2. المجالس السنيه ، ج 5، ص 398
3. بحار، ج 52، ص 256 به بعد


دوستای گلم...

فکر نمیکنید خیلی از این نشونه ها رو خودمون هر روز داریم میبینیم؟

بهتر نیس یه کوچولو خودمونو تغییر بدیم؟


خیلی از ماها، وقتمون رو برای خیلی چیزا حروم می کنیم!

می دونم بعضی ها حتی چند دقیقه وقت برای کامل خوندم این 119 تا نشونه نذاشتنو زود اومدن پایین صفحه رو میخونن!

یعنی زود میخوان ببینن آخرش چی میشه!

کاشکی همیشه این جوری فکر می کردیمو به آخر عاقبت کارایی که می کنیم فکر میکردیم
!

دوستان لطفا هر کدوم از این نشونه ها رو که خودتون شخصا دیدید رو شمارشو توی نظرات بذارید
.


کسانی که این وبلاگ رو با همون عنوانی که من توی امضام گذاشتم، توی امضاشون بذارن، شخصا 50 امتیاز بهشون میدم.
(امتیازه من که چیزی نیست،ولی انشالله خدا بهتون امتیاز بده)

.................................................
از سمت راست صفحه میتونید به لیست موضوعات وبلاگ دست پیدا کنید...
کاربرانی که بیش از حد اسپم بدن ، امکان درج نظر ازشون گرفته میشه ولی نظرات برای سایرین دوستان باز هست...

این شعار ماست...
(...با نظرات گرمتون و امتیاز دادن به صفحه ، به زودتر زدن موضوع بعدی وبلاگ کمک کنید...)


دوستانی
که به موضوعات وبلاگ من علاقه مند هستند ، میتوانند (مشاهده RSS Feed
) رو از سمت راست صفحه انتخاب کنند تا از موضوعات جدید وبلاگ با خبر بشوند.


4 پسندیدن

ویرایش‌شده September 1st, 2011 در 18:32 توسط m713405

دسته بندی ها
▼امام زمان و آخرالزمان ، ◄119 نشانه ی ظهور امام زمان

نظرات

 1. milad.pm آواتار ها
  klیدونستم ! اما خیلی از این نشونه هارو دیدیم وشنیدم !
  0 پسندیدن
 2. MOHSEN_PIXON آواتار ها
  جالب بود
  0 پسندیدن
 3. Nesho آواتار ها
  0 پسندیدن
  ویرایش‌شده August 21st, 2011 در 07:35 توسط Nesho
 4. a6543210 آواتار ها
  جالب بود!شاید نزدیکه ظهور!
  0 پسندیدن
 5. 4058423 آواتار ها
  به نظر من که خیلی مونده تا ظهور .ما شاید 50 % این علائم رو الان تو دوره ی خودمون ببینیم . مطلب مفید و جالبی بود . آفرین
  0 پسندیدن
 6. mahsa.aa آواتار ها
  ممنون.
  عالي بود.
  0 پسندیدن
 7. kara89 آواتار ها
  عالي بود، موفق باشيد
  0 پسندیدن
 8. alireza378 آواتار ها
  خیلی مطالب قشنگی داری جای تامل داره یه سر به وبلاگ من alireza378.blogfa.com هم بزن
  0 پسندیدن
 9. mahsa*** آواتار ها
  ممنون خیلی خوبه ...
  میشه من این مطالبو بزارم توی سایتی دیگه؟
  0 پسندیدن
 10. amirmohammad_75 آواتار ها
  زيباست... البته فعلا نصفش رو خوندم
  0 پسندیدن
 11. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط mahsa***
  ممنون خیلی خوبه ...
  میشه من این مطالبو بزارم توی سایتی دیگه؟
  چرا نشه!
  0 پسندیدن
 12. عبدالله ابراهیمی آواتار ها
  سلام جالب بود
  0 پسندیدن
 13. *مینا آواتار ها
  ممنون. مطالب خوبی بود
  0 پسندیدن
 14. عاشق خدا آواتار ها
  سلام
  واااااااای!
  عالی بود
  مرسی که من رو دعوت کردی
  خودمم بعضیاشون رو نمیدونستم
  0 پسندیدن
 15. POSAL2201 آواتار ها
  ممنونم
  0 پسندیدن
 16. albert_anishtain آواتار ها
  ازت ممنونم من رو به گریه انداختی
  0 پسندیدن
 17. saman EA آواتار ها
  جالب بود ولی ا.ل باید افکاری که این آقایون رییس توی سر مردمانمون کردن رو درست کنیم بعد
  تا عقاید مردم درست نشه هیچ چیز امکان پزیر نیست.
  0 پسندیدن
 18. your-roz آواتار ها
  همشون
  ازدواج زنان با زنان
  مردان كارهايه زنانه ميكنن
  شهادت دروغ
  موئمن خوار شود
  زنان براي زنا از مردان خود همكاري مي خواهند
  و ...............
  0 پسندیدن
 19. atosa71 آواتار ها
  0 پسندیدن
 20. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط saman EA
  جالب بود ولی ا.ل باید افکاری که این آقایون رییس توی سر مردمانمون کردن رو درست کنیم بعد
  تا عقاید مردم درست نشه هیچ چیز امکان پزیر نیست.
  نظر من کاملا برعکس نظر شماست!
  به نظر من دین کاملا از سیا*ست جداست...
  گناه آقایون رو پای خودشون مینویسن و گناه ما رو پای خودمون...
  من فکر میکنم مشکل از خوده ما هست که میخوایم اشکالات و کمو کاستی های خودمون رو گردن دیگران بندازیم!
  نمیخوام بحث به سیا*ست بکشه... آقای X گفت... خانم Y این کار رو کرد...

  اون زمانی که امامان یا پیامبران یا... داشتن اسلام رو معرفی میکردن، مگه حاکمان اون زمان همه مسلمون بودن؟ مگه همه کاراشون درست بوده؟
  الان منابع خیلی راحت در دسترس مردم هست و کسانی که بخوان درباره دین تحقیق کنند، خیلی راحت میتونن به جواب خیلی از سوالاتشون برسند!
  0 پسندیدن
 21. fc-messi آواتار ها
  سلام
  اولا بنا به سفارش علمای دین توصیه میکنم خیلی روی مبحث نشانه ها کار نکنید
  دوما میشه منبع این 119 نشانه رو بفرمایید؟
  سوما ; در جواب سامان نوشتید که دین از سیاست جداست, میتونم بپرسم پس امام حسین واسه چی رفت کربلا؟
  0 پسندیدن
 22. fc-messi آواتار ها
  ببخشید فراموش کردم که منبعش رو وارد کردید
  0 پسندیدن
 23. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط fc-messi
  ببخشید فراموش کردم که منبعش رو وارد کردید


  در جواب سامان نوشتید که دین از سیاست جداست, میتونم بپرسم پس امام حسین واسه چی رفت کربلا؟
  دوست گلم
  اون صحبت من کاملا با سوال شما متفاوت بود!
  امامان هر کاری کردند، هر چی گفتند، برای ترویج دین بوده...
  شاید من منظورم رو واضح نرسوندم!
  اون دنیا اگه بخوایم بگیم حاکمان اون شهری که ما توش زندگی میکردیم، چون به دین عمل نمیکردند، ما هم به دین عمل نمیکردیم ازمون نمیپزیرند...
  0 پسندیدن
 24. TVA - Security 7 آواتار ها
  دوست عزیز...این علامت ها خیلی قبل تر هم بوده و مختص این زمان نیست...گرچه الآن خیلی بیشتر شده...اما علامت های اصلی برای ظهور حضرت مهدی دو دسته هستند:حتمی و غیر حتمی که در این صفحه به طور کامل شرح داده شده...
  0 پسندیدن
 25. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط TVA - Security 7
  دوست عزیز...این علامت ها خیلی قبل تر هم بوده و مختص این زمان نیست...گرچه الآن خیلی بیشتر شده...اما علامت های اصلی برای ظهور حضرت مهدی دو دسته هستند:حتمی و غیر حتمی که در این صفحه به طور کامل شرح داده شده...
  احادیث و نقل ها زیاد هستند...
  میخواستم تا اونجایی که امکانش هست، در مورد امام زمان و ظهورشون توضیح بدم...
  در کنار این موضوع چون شیطان از جنس جن هست، میخواستم کاملا در مورد شرایط و زندگی اجنه صحبت کنم که وبلاگ رو جذاب کنه...
  این کار باعث میشه دوستان با علاقه بیشتری تمام وبلاگ ها رو بخونند...
  ولی با وبلاگ ها یه مشکلی دارم که خیلی مزاحم کسری جان و بلک فیش عزیز شدم، متاسفانه هنوز مشکلم پا برجاست!
  انشاالله در آینده درباره بعد از ظهور هم توضیح میدم که چه اتفاقاتی قراره رخ بده
  .
  ممنون از دقت شما
  0 پسندیدن
 26. abbasghaderi2010 آواتار ها
  اکثر ایی نشانه ها وجود داره بخصوص در کشور بظاهر اسلامی ما ، ولی کو امام زمان و کی ظهور مکنه !؟ باور کن اگه امام زمان هم ظهور کنه ، مثل یازده امام قبلی همین عوامل فساد ، ظهور را انکار میکنند و جنگی مثل جنگهای دوران ظهور اسلام و هجوم باطل و کفاری که همانند گرگ در پوست بره هستند ، حق را نابود میکنند .
  کار ماها از این حرفها گذشته ، مردمی که یک سال گناه ، ظلم و ........ میکنند و میخواهند در 3 شب قدر آمورزش یابند ولی دوباره همان آش و کاسه میشه . اسلام ، قران ، نماز و روزه صرفا برای اجرای فرایض نیست بلکه برای اجرای آنها هست ولی کووووووووووووووو !؟ تضویری که در سریال مختار بیان شد ، همین وضع فعلی هست که به اسم اسلام ، به مردم ، خودمان به خودمان ، ظلم و جفا میکنیم و دیگه خدا و یاد خدا تظاهر شده و بفع خودمان و به ضرر دیگران عمل میکنیم . ای کاش ما دلهایمان هم مثل ظاهران سفید بود و فقط دعای فرج را ذکر نمیکردیم . هستند سید و حاجی هایی که کارنامه های سیاه جهنمی دارند و ظاهری بهشتی .
  با تشکر
  0 پسندیدن
 27. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط abbasghaderi2010
  اکثر ایی نشانه ها وجود داره بخصوص در کشور بظاهر اسلامی ما ، ولی کو امام زمان و کی ظهور مکنه !؟
  دوست من کمی صبر لازم هست هیچ کسی تا قبل از ظهور ، وقت ظهور رو دقیق نمیداند (حتى مطابق روايات كسایى كه وقت ظهور رو بگن، دروغگو شمرده میشن)
  باور کن اگه امام زمان هم ظهور کنه ، مثل یازده امام قبلی همین عوامل فساد ، ظهور را انکار میکنند و جنگی مثل جنگهای دوران ظهور اسلام و هجوم باطل و کفاری که همانند گرگ در پوست بره هستند ، حق را نابود میکنند . کار ماها از این حرفها گذشته ، مردمی که یک سال گناه ، ظلم و... میکنند و میخواهند در 3 شب قدر آمورزش یابند ولی دوباره همان آش و کاسه میشه . اسلام ، قران ، نماز و روزه صرفا برای اجرای فرایض نیست بلکه برای اجرای آنها هست ولی کو !؟
  همین صحبت شما... اگه امام زمان ظهور کنه ؛ یعنی شک به ظهورشون دارید ولی من بلعکس شما دیگه هیچ شکی به ظهورشون ندارم، اگه مشکل وبلاگ ها برطرف بشه در مورد بعد از ظهور هم مطالب میزارم ، بعد ظهور حتی کسانی که به ظاهر مسلمان هستند، مخالف امام زمان شده و جنگ بزرگی در راه هست ، خیلی اتفاقات قراره رخ بده ، کسانی که مخالف دین هستند توبه میکنند و یاره امام زمان می شوند! خداوند توبه کاران رو خیلی دوست داره... خداوند اینقدر مهربان و بخشنده هست که دست بندش رو بگیره ، حتی اگه کلی ظلم و فساد کرده باشه ، این دست گرفتن دلیل بر پاک شدن تمام گناهان نیست! ولی خیلی از گناهان با توبه پاک میشوند... من اطلاعاتم در مورد دین خیلی زیاد نیست ، یه مدت کوتاهی هست که بیشتر سمت دین اومدم و بیشتر دارم درباره دین تحقیق میکنم... از نظر من این دینی که بعضی ها برای ما درست کردن دین اسلام نیست! حتی شبیه دین اسلام هست نیست! متاسفانه اسم اسلام روش هست!!! نمیدونم داستان حضرت نوح رو شنیدید یا نه! زمانی که قرار باشه ظلم از بین بره ، ظلمی باقی نمیمونه...
  ای کاش ما دلهایمان هم مثل ظاهران سفید بود و فقط دعای فرج را ذکر نمیکردیم . هستند سید و حاجی هایی که کارنامه های سیاه جهنمی دارند و ظاهری بهشتی .
  قبول دارم ، این موردی که اشاره کردید توی نشانه های ظهور هم هست!
  114. و ديدى كه : بر روى منبرها از پرهيزكارى سخن مى گويند ولى گويندگان آن پرهيزكار نيستند.
  موارد زیر هم فکر میکنم با این صحبت شما ارتباط داشته باشه!
  26. و ديدى كه : انسان به زبان مى گويد ولى عمل نمى كند.
  37. و ديدى كه : دين براساس ميل اشخاص معنى شود و كتاب خدا و احكامش تعطيل گردد.
  82. و ديدى كه : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
  83. و ديدى كه : فقيه براى دين ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستايش و احترام مى گردد.
  107. و ديدى كه : براى اذان و نماز مزد مى گيرند.
  108. و ديدى كه : مسجدها پر است از كسانى كه از خدا نترسند و غيبت هم نمايند.
  و در آخر هم ممنون از صحبت های شما.
  0 پسندیدن
 28. abbasghaderi2010 آواتار ها
  نه عزیزم ، من شکی به ظهور امام زمان و هیچگونه ایرادی در اسلام ناب محمدی نمیبینم ولی قبول داشته باش که در این موارد نمیشه بحث مفصل کرد چون ممکنه برای سایت و خودمان مشکل ایجاد بشه . تضویری که در سریال مختار بیان شد ، همین وضع فعلی هست ، به نام اسلام و به صلاح خودشان ممکنه برایمان مشکل ایجاد بکنند .
  با تشکر
  0 پسندیدن
 29. Atoon آواتار ها
  جالب بود و الان خيلي هاش را مي شه ديد و حس كرد به اميد فرجش.
  0 پسندیدن
 30. ABOLFAZL2010 آواتار ها
  کامل نخوندم ولی خوب اونایی رو که خوندم مثله ازدواج زنان بازنان - پسر مانند دختر رفتار کنه و بلعکس رو از حاجی آقا دانشمند شنیدم/

  مرسی
  0 پسندیدن
 31. star.night آواتار ها
  چقدر جالب بود!
  فکر کنم تا 70% پیش رفته باشیم، خیلی دیگه نمونده!
  0 پسندیدن
 32. *leily* آواتار ها
  ممنون جناب درحالیکه بعضی موارد شبیه هم بودن امابیشترشونوباکمال تاسف به چشم دیدیم و داریم میبینیم علنا دین ستیزی میشه دین زدگی میشه هرطورکه به سلاح هست دین رو ترویج میدن وکارهایی انجام میدن که نسل جوان ما ناخواسته روبه خیلی ازاین کارها میاره واقعا خدا عاقبت همه ماروبخیرکنه نمونش همین احترام نذاشتن به ماه مبارک هستش کاش به خودمون بیاییم منکه شنیدم ظهور ان شاالله نزدیکه وحتی پیرمرد پیرزنها هم اقا رو میبینن یعنی واقعا میشه مازنده باشیم اون روز
  0 پسندیدن
 33. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط star.night
  چقدر جالب بود!
  فکر کنم تا 70% پیش رفته باشیم، خیلی دیگه نمونده!
  موافقم !
  نقل قول نوشته اصلی توسط *leily*
  ممنون جناب درحالیکه بعضی موارد شبیه هم بودن امابیشترشونوباکمال تاسف به چشم دیدیم و داریم میبینیم علنا دین ستیزی میشه دین زدگی میشه هرطورکه به سلاح هست دین رو ترویج میدن وکارهایی انجام میدن که نسل جوان ما ناخواسته روبه خیلی ازاین کارها میاره واقعا خدا عاقبت همه ماروبخیرکنه نمونش همین احترام نذاشتن به ماه مبارک هستش کاش به خودمون بیاییم منکه شنیدم ظهور ان شاالله نزدیکه وحتی پیرمرد پیرزنها هم اقا رو میبینن یعنی واقعا میشه مازنده باشیم اون روز
  اولین نفری که دعا کرد شما بودین...
  دعا خیلی تاثیر داره...
  انشالله که هممون عاقبت خوبی داشته باشیم
  !
  0 پسندیدن
  ویرایش‌شده August 28th, 2011 در 04:30 توسط m713405
 34. ZEROHOT آواتار ها
  119 تا نیست 1200 تا هست!
  و در برخی موارد هم گفته شده 5 تا نشانه باقی مونده تا ظهور رخ بده،اولینش هم خروج سفیانی هست
  0 پسندیدن
 35. Sherlock Holmes آواتار ها
  در این صفحه به طور کامل شرح داده شده...
  پانویس مطلب ویکی رو :


  مهدیه ساری ...
  یه دو سه تا خیابون با خونه من فاصله داره ...
  0 پسندیدن
 36. m713405 آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط ZEROHOT
  119 تا نیست 1200 تا هست!
  و در برخی موارد هم گفته شده 5 تا نشانه باقی مونده تا ظهور رخ بده،اولینش هم خروج سفیانی هست
  همه ی موارد رو ذکر نکردم... چون روایات خیلی زیاد هستند ، دقیقا نمیدونم چند مورد هست !
  این 119 تا از مواردی هست که امام صدق به یکی از یارانش فرموده .
  در مورد یمانی و سفیانی و صدای رعد و... در آینده توضیح خواهم داد .
  0 پسندیدن
 37. saman EA آواتار ها
  ببخشید من یه مدت نبودم جواب شما رو ندیدم
  ولی شما گفتید که دین از سیست جداست ولی تو ایران الان چنین چیزی واقعا جداست.
  من حرفم این نیست که چون آقای ... گفت این کار خلاف مجاز هست و ........
  ولی واقعا توی این مملکت که هر کار بدی رو با توجه به روایات و احدیث توجیه می کنند و به خورد مردمی که بی اطلاع از همه چیز دارند در بسیاری از مناطق کشور زندگی میکنند
  خیلی چیز ها هست و مطمئنم که اینجا جاش نیست و مطمئننم که شما موافق به مطرح این چیز ها در وبلاگ نیستید ولی کمی با انصاف باشیم و ببینیم دورمون چه اتفاقات وحشتناکی داره می افته.
  سئوالی بود ما در صفحه شخصی یا در همین جا در خدمتیم.
  0 پسندیدن
 38. kayba آواتار ها
  انسان از شیطان بدتره میگن روزی شیطان با فرعون حرف میزد که خلاصش میشه که شیطان به فرعون گفت من فقط نمیخواستم به انسان تعظیم کنم و مردم منو به عنوان بنده خدا قبول ندارن ولی من مشکلی با خدا نداشتم فقط همون دستورشو گوش نکردم ولی تو ادعای خدایی میکنی که خلافش از کار من بدتره جایه دیگه خوندم بعد از ظهور امام زمان که شیطان کشته و به جهنم میره بازم انسان ها گناه میکنن چون این کار ذات انسانه (ذاتو خودم گفتم) اینم میدونی که هر دینی گفته که یه زمانی یه منجی از اون دین ظهور میکنه و اون دین که بهترین دین هستش رو تو دنیا پیاده میکنه دینای زرتشتی یهودی مسیحی یا حتی بودا و اینجور چیزا تازه دین شیطان پرستی هم این بحثو داره و منجیشو خود شیطان میدونه و سال ظهورش نمیدونم 2011 بود یا2012 (منظورم دین شیطان پرستی نوینه که تو اواخر دهه90 به وجود اومده)
  0 پسندیدن
 39. M.amin50 آواتار ها
  فقط و فقط
  0 پسندیدن
 40. keite آواتار ها
  ممنون از مطلب مفیدتون......
  0 پسندیدن
 41. apadana34 آواتار ها
  0 پسندیدن
 42. apadana34 آواتار ها
  نمیشه گفت که چقدر به ظهور مانده ولی با توجه به وقایعی که داره رخ می ده در سرتاسر جهان ادم حس می کنه که خیلی به ظهور امام زمان (عج)
  نزدیک . مردم دنیا دارندتظاهرات می کنند وبرعلیه حکومتهای فاسدشان بلند شدند. و دنبال عدالتند و کم کم متوجه می شندکه هیچ حکومتی غیر حکومت خدا و هیچ حاکمی غیر از معصوم نمی تونه عدل را پیاده کنه انوقت است که متوجه منجی می شوند و انوقت ان شالله ظهور فرامی رسه.
  0 پسندیدن
 43. chfde آواتار ها
  سلام دوستان ما بايد منتظر فرج باشيم و امام زمانمونو بشناسيم واين فراهم نميشه مگر با فراهم كردن زمينه ي ظهور تا ما اماده نباشيم امام زمان نمي ايد . خواه حوادث قبل از ظهور رخ بدهد خواه رخ ندهد چون ما خيلي از اين حواث مثل عمل نكردن منبريها به خطابه هايشون رو در همه زمان ها ديديم اما انسان اماده براي ظهور كم ديديم اگر در خودمان اين امادگي روبراي ياري كردن امام زمان حس كرديم پس بايد بدانيم كه امر فرج نزديكتر شده
  0 پسندیدن
 44. chfde آواتار ها
  به نظرشما باتوجه به دسترسي به شبكه جهاني اينترنت و روزنامه و تلويزيون وكتاب و ... بازهم توجيهي براي ندانستن وجود داره ؟لطفا كمي انصافانه جواب دهيد
  1 پسندیدن
  پسندیدن poroson
 45. chfde آواتار ها
  شما بااين صحبتتان كوفيان زمان امام حسين رو تاييد مي كنيد خوب اون بد بخت ها هم اطلاع نداشتند
  من فقط يك چيز ي توانم بگويم وان اين است كه مراقب باش عاشورا دوباره اتفاق نيفتد
  هركس ازدنيا برود وامام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است
  0 پسندیدن
 46. Milad آواتار ها
  امام جمعه یک حرفی رو زدن که میگن:
  اثنا فی ذاکرین المومنین و باقرین و جاویدن
  این یعنی دوستان، برادران، خواهران روز ظهور نزدیک است، بترسید.
  0 پسندیدن
 47. Devboy آواتار ها
  خاک بر سرمــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــون
  0 پسندیدن
 48. arsenal-champion آواتار ها
  خاک بر سرمــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــون
  بابا چرا اینقد ترسیدی؟ لولوخُرخُره نیست که ، امام زمانه هنوز نیومده اینقد داغونی ، وقتی بیاد حتماً اعضا و جوارحت از هم متلاشی میشن دیگه
  0 پسندیدن
 49. Milad آواتار ها
  صلوات
  0 پسندیدن
 50. reiden آواتار ها
  خاک بر سرمــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــون
  چرا جمع میبندی؟
  0 پسندیدن
 51. ابولف آواتار ها
  119تا من بايد يكروز بشينم بخونم وبعد دوباره چون نمي فهمم چيه تازه يادم ميره
  0 پسندیدن
 52. arsenal-champion آواتار ها
  119تا من بايد يكروز بشينم بخونم وبعد دوباره چون نمي فهمم چيه تازه يادم ميره
  این چه حرفیه برادر؟ شما این 119 تا جلمه رو تک به تک هرکدوم رو روی یه فلش کارت مینویسی و هر روز یکیشون رو حفظ میکنی. در کمتر از 4 ماه (3 ماه و 29 روز) شما 119 تا نشانه رو کامل حفظ شدی و حالا تازه وارد کارزار شدی چون مرحله بعدی حفظ کردن 1 میلیون و شیشصد و هشتاد و سه هزار و نهصد و نود و یک نشانه های صهیونیست ها هست که این بخش مهمترین رکن هست.
  حالا شما فعلاً برو این دو تا رو حفظ کن ، تموم که کردی یه کوئیز ازت میگیرن اگر نمره ت بالای 12 شد میریم واسه مراحل بعد.
  3 پسندیدن
 53. A&A=AlirezA آواتار ها
  عالی بود
  0 پسندیدن
 54. hamedham آواتار ها
  کار های وحشتناکی الان صورت میگیره که اصلا تو اون 119 تا هم نیست ...
  از کالیفرنیا گرفته تا ایران!
  0 پسندیدن
 55. arsenal-champion آواتار ها
  بابا این بلاگو نیارید بالا من هی تا میاد یادم بره این بلاگو ، باز یه نفر میارش بالا آنژین میشم
  شیطونه میگه ورژن 2014 نامه انیشتین به بروجردی رو رو کنم همه قانقاریا بگیرید :دی
  1 پسندیدن
  پسندیدن IMAN.M2
 56. IMAN.M2 آواتار ها
  شــــــاید این جمـــــــــــعه بیایـــد

  بجه که بودم کلاس 3 ابتدایی همون موقع ها بود که سواد مواد یاد گرفته بودیم یادم میاد پشت یه تاکسی نوشته بود شاید این جمعه بیاید اننننننقدر فک کردم این کیه که فقط جمعه ها میاد

  بعدش فهمیدم اقا امام زمانه اما یه سوال چرا جمعه بیاد (با این که ربطی به موضوع وبلاگ نداشت ولی ... گفتم سوالمو بپرسم )
  0 پسندیدن
 57. 3rPHuN آواتار ها
  این نشونه ها الان 80 درصدشون اتفاق افتادن ..
  0 پسندیدن

اکنون ساعت 00:36 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.