تبلیغات در ترفندستان

داستان های ماورالطبیعه

 1. CHRC
  CHRC
  من یه سری داستان دیدم .
  اونا رو اینجا میذارم تا در موردشون بحث کنیم .
  0 پسندیدن
 2. CHRC
  CHRC
  معجزه قرآن
  مقدمه: مقاله ای که از نظر گرامی شما عزیزان می گذرد حاصل تحقیقات پژوهشگران علاقمندی است که با پشتکار و تلاش خود به این نتایج دست یافته اند. بی شک آگاهی از این نظم غیربشری اطمینان ما را به آسمانی بودن قرآن، دوچندان می نماید و به قول یکی از این محققین، هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قرآن کلام خدا است، چه رسد به افرادی که مسلمان هستند.انشاءاله خداوند توفیق عمل به دستورات نجات بخش قرآن را به همه ما عنایت فرماید.و به امید روزی که تمام ما معنای واقعی قران و اسلام را درک کنیم.
  جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ 19 حرف است، و در آیه 74:30 سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم 19 فرشته هستند و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که 19 فرشته نگهبان آن هستند.

  ما میدانیم که عدد 19 عدد اول ( prime number ) است. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیم باشد.
  آقای ..... که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشین حساب کوچک به نتیجه‌ای رسید که شما میتوانید آن را امتحان کنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع کرد:

  زوج 8 = 7 + 1
  زوج ۲۷۰ = 268 + 2
  فرد 203 = 200 + 3
  زوج 180 = 176 + 4
  فرد 125 = 120 + 5
  ...
  زوج 118 = 5 + 113
  زوج 120 = 6 + 114

  جمع زوج ها 6236
  جمع فردها 6555
  جمع آیه ها 6236
  جمع سوره ها 6555

  قابل توجه است که تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.
  اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می ‌آید که مساوی است با تعداد کل آیه‌های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره‌های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر رقم‌های 6555 را با رقم‌های 6236 جمع کنیم، عدد 38 بدست میآید که خود ضریب 19 دارد:
  2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)
  همانطور که تعداد سوره‌های قرآن ضریب 19 دارد: 6 X 19 = 114

  لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت، و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد.

  آقای عبدالله اریک متوجه شدند که در چهار کلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“ 18 رابطه ریاضی وجود دارد. و یک رابطه دیگر را آقای مهندس ..... بدست آورده اند که روی هم 19 رابطه میشود. که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید. حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار شماره گذاری شده:
  لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست که مورد استفاده بوده است.

  19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:
  شماره حرف عربی ارزش ابجدی
  بسم
  1 ب 2
  2 س 60
  3 م 40
  4 ا 1
  الله
  5 ل 30
  6 ل 30
  7 ه 5
  8 ا 1
  الرحمن
  9 ل 30
  10 ر 200
  11 ح 8
  12 م 40
  13 ن 50
  14 ا 1
  الرحیم
  15 ل 30
  16 ر 200
  17 ح 8
  18 ی 10
  19 م 40
  معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“
  چهار کلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.
  چهار کلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر کلمه و ارزشهای ابجدی آنها:
  شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها
  1 ب س م 3 2/60/40 102
  2 ا ل ل ه 4 1/30/30/5 66
  3 ا ل رح م ن 6 1/30/200/8/40/50 329
  4 ا ل ر ح ی م 6 1/30/200/8/10/40 289
  جمع 19
  جمع ارزشها 786
  1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است.
  2- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم
  عدد 13243646 بدست میاید که قابل قسمت به 19 است.
  (شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر متفاوت نوشته شده): 19 X 19 X 36686 = 13243646

  3- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب 19 دارد: 46362413 = 19 X 2440127

  4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است:

  110226633294289 = 19 X 5801401752331

  5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به 19 است:

  1260402130305313020084050413020081040 =
  19 X 66336954126595422109686863843162160

  6- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم باز ضریب 19 دارد. یعنی:

  110527033354295 = 19 X 5817212281805
  (3 + 102 = 105), (4 + 66 = 70), (6 + 329 = 335), (6 + 289 = 295)

  7ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد

  1327313419 = 19 X 69858601

  (0 + 3 = 3), (3 + 4 = 7), (3 + 4 + 6 = 13), (3 + 4 + 6 + 6 = 19)


  8- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد یعنی:

  1102216834974786 = 19 X 58011412367094

  چون (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 16 میباشد.

  9- اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم ( عدد 62 رقمی بدست میاید) باز ضریب 19 دارد یعنی:

  21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 =
  19 X 113696858647 ...)

  زیر اعداد مربوط به هر یک از چهار کلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط کشیده شده است. این خط ‌کشی برای درک نکات بعد مفید میباشد.

  10- اگر شماره ترتیب هر کلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هر عددی که زیر آن خط‌کشیده شده است اضافه کنیم

  عدد جدیدی بدست میآید (عدد 66 رقمی) که باز هم ضریب 19 دارد.
  216024031 14305306572 1830920010811401250133 114301520016817101840194 =
  19 X 113696855849 …)

  11- اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتیب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر کلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاریم، یک عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد که باز هم ضریب 19 دارد.

  216024031021430530657661830920010811
  4012501332911430152001681710184019289 =
  19 X 111369685843 …)

  12- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر کلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر کلمه میگذاریم، باز هم عدد 73 رقمی جدیدی بوجود میآید که ضریبی از 19 است.

  102216024036614305306573291830920010
  8114012501328911430152001681710184019 =

  19 X 5379790738 …)

  برای هرکلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نکات زیر را مینویسیم:

  تعداد حروف هرکلمه، مثلاً کلمه " بسم " از 3 حرف تشکیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).

  جمع ارزش ابجدی هر کلمه، مثلاً کلمه " بسم " جمع ارزش حروف آن 102 میباشد.
  ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه، مثلاً کلمه " بسم " از حروف (ب، س، م) تشکیل گردیده که ارزش هر حرف به ترتیب ( 2 و 60 و 40 ) میباشد.

  ۱۳- اگر پس از تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی هر کلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن کلمه را بگذاریم یک عدد 48 رقمی بوجود میآید که باز ضریب 19 دارد.

  310226040466130305632913020084050628913020081040 =
  19 X 1632768634 …)

  ۱۴- در این مرحله پس از تعداد حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم
  که این بار هم عدد 48 رقمی بدست می آید که باز هم ضریبی از 19 میباشد.

  326040102413030566613020084050329613020081040289 =
  19 X 1716000539 …)

  ۱۵- اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع کنیم عددی 12 رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از 19 میباشد.

  123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819 =
  150426287722 =
  19 X 7917173038

  16- اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد 23 رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از 19 میباشد

  123145672891011121331415161718194 =
  19 X 648135120479 …)

  17- اگر تعداد کلمات "بسم الله الرحمن الرحیم" (4) را اول بنویسیم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنویسیم و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786) آن را بنویسیم عدد 6 رقمی بوجود میاید که ضریبی از 19 میباشد.(برای تشخیص زیر آن اعداد خط کشیده شده است).

  4 19 786 = 19 X 22094

  18- اگر رقم های رابطه 17 را برعکس بنویسیم ضریب 19 خواهد داشت.

  36206 x 19 = 4 91 687

  19- اگر شماره آیه )بسم الله الرحمن الرحیم( که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنویسم و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز ضریبی از 19 میباشد.

  174 X 19 X 19 X 19 = 3466 19 1

  باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به 10 میباشد. چون احتمال بین صفر تا 9 را دارد.
  برای مثال: در شماره 4 عدد 102 شامل رقم های 1 و 0 و 2 می باشد و عدد 66 شامل رقم های 6 و 6 می باشد
  و عدد 329 شامل رقم های 3 و 2 و 9 می باشد و عدد 289 شامل رقم های 2 و 8 و 9 می باشد، لذا امکان درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( 10 به توان 15 - ) یعنی 1000000000000000 / 1 می باشد.
  اگر چهار کلمه ای که در "بسم الله الرحمن الرحیم" وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد 19 بار قابل تقسیم به 19 باشد،

  امکان آن 19 بار 19 / 1 ضرب در 19 / 1 است.
  یعنی 37589973457545958193355601 / 1
  آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

  اگر اینطور فکر کنید خیلی بی ‌انصافی کرده‌اید و خواسته‌اید با کمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را که قرآن کلام خدا است و نه تنها کار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست، بلکه حتی مردم این زمان هم با وجود کامپیوتر نمیتوانند چهار کلمه پیدا کنند که اینهمه روابط ریاضی داشته باشد. چون بیشتر این روابط باید در قالب 1?2?3?4? = 19 X … باشد.
  یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار کلمه وجود داشته باشد.
  مطابق محاسبه‌ای که با کامپیوتر شده، احتمال مرحله 2، برابر یک در 189753 میباشد و احتمال مرحله 2 و 4، کمتر از یک در 36 میلیارد میباشد و احتمال مرحله 2 و 4 و 5، کمتر از یک در 6.832 کاترلیون میباشد.
  در نتیجه احتمال تصادفی بودن این 19 رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.

  اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط کار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟ چه رسد به یک شخص. آیا این روابط نشان ‌دهنده یک وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟
  حالا که معلوم شد قرآن واقعاً کلام خدا است، آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فکر کنید تا راه درست زندگی را پیدا کنید.
  0 پسندیدن
 3. CHRC
  CHRC
  این رو حتما بخونین . واقعا عجیب و جالبه .
  0 پسندیدن
 4. Niosha.75
  Niosha.75
  اینو خونده بودم...غیر قابل تصوره ولی واقعی، ممنون
  0 پسندیدن
 5. mr AHR
  mr AHR
  ارادت خاصی به 19 پیدا کردم
  چه حرکتا زده شده باهاش !
  حالا به نظرتون این 19 دقیقا نماد چیه ؟
  0 پسندیدن
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

اکنون ساعت 00:13 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.