یک دستگاه Digital Music PLAYER Transcend MP330خریده ام وقتی که یک پوشه mp3راپاک کردم اما اسامی اهنگها پاک نشده چطوری پاک کنم چگونه فرمت کنم که برنامه اصلی mp3پاک نشود
هر کاری کردم اصلن پاک نمیشه