در زبان انگلیسی با رنگ ها اصطلاحات کاربردی انگلیسی میسازند. توی این ویدیو پنج اصطلاح کاربردی انگلیسی با انواع رنگ ها را یاد میگیریم. اصطلاح های کاربردی انگلیسی ما توی این ویدیو شامل موارد زیر هستن.to see red(عصبانی شدن)to feel blue(پکر بودن)golden opportunity(فرصت عالی)grey situation(موقعیت مبهم)tickled pink(خوشحال شدن)