خواندن کتاب مزایای بیشماری دارد. انسان میتواند به کمک کتاب دید باز و جامع تری نسبت به جهان پیرامون خود داشته باشد. خواندن کتاب مانند سفر در زمان و مناطق مختلف است آشنایی و وقایع مختلف در طول زمان و...