خیلی خوبه
ولی یه مسئله
کسری هر جوری بفهمه بازم یه چیزی
شما از کجا فهمیدی