کی گفته هیچ راهی نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو همین ترفندستان اموزش انتقال اپدیت هست !