[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.

با استفاده از نرم افزار Balsamiq Mockups 2.2.11 ميتوانيد براي فرم هاي برنامه ساخته شده پيش الگو طراحي كنيد.

يكي از ويژگي هاي اين نرم افزار...