این که همش ۳۰۰ صفحه است کتاب اصلی ۲۴۰۰ صفحه:|:waiting:|