شاید سی دی سر جای خودش قرار نگرفته یا یک چیزی توش مونده گیر گرده بهتره بازش کنی و توش نگاه کنی