البته صفحه کلید را ساعت 7:55 توی شبکه اموزش میدهد.
به نظر من یکی از دلایل این که منبع را نمیگویند این هست که اون ها هم خودشون این ترفند را در سایتهای دیگر و منابع متعدد میخوانند و منبع اصلیشون...