این سوال در مورد آنچه عنوان میگه نیست.
شما در واقع با یک نرمافزار پرزیشن فایلت را بساز یعنی عکسها و سدا را باهم تنظیم کن آنوقت با یک نرم افزار مبدل میشه آنرا بهر پسوندی در آورد.
ولی اگر فقط خواسته...