شاید موبایلیا بتونن هک کنن و بازش کنن البته باید مورد اطمینان باشه