مطمئن نیستم ولی احتمالا یکی از موارد زیر وجود داره
1- گوشی شماهک شده
2- سنسور های گوشی خراب یا حساس شده
3- برنامه ای رو گوشی نصبه که از بخواب رفتن جلو گیری کنه