درود
هاتگرام توسط گوگل پلی جاسوسی شناخته شده و اتومات از روی هر گوشی پاک می شود
لدفن نسخه اصلی نصب کنید