منم همین مدل گوشیو دارم یه ماهه گرفتمش یه بار این مشکل پیش اومد واسم ولی یکم که صبر کردم اوکی شد و اون صفحه اومد
با دکمه ی کنار دکمه ی هوم یه لحظه از برنامه ای که داخلش بودم اومدم بیرون و بعدش اوکی...