تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. دوستان عزیز
دوستان امروز صبح با گوشیم داخله هاتلگرام بودم ولی ظهر که رفتم سرگوشیم خودبخود پاک شده بود
از دوستم پرسیدم گفت ماله...