بیایید به بهانه روز نجوم نگاهی کوتاه به تاریخ این علم بیاندازیم تا با مراحلی که این دانش کهن پشت سر گذاشته است بیشتر آشنا شویم.


تاریخ فشرده نجوم را می توان به سه دوره متفاوت تقسیم کرد:


1-...