در پوشه‌ای که مایل نیستید اسکن انجام بشه یک فایل به نام nomedia. ایجاد کنید.
با این کار دیگه اون پوشه روش اسکن انجام نمیشه.

173329