یادش بخیر, کارت اینترنت.
راستی مگه سال 79 اینترنت بود؟