سلام
به نظر من ترفندستان یکی از بهترین سایتهاست من انجمنهای زیادی رو دیدم ولی هیچکدوم اونها به اندازه ترفندستان دارای نظم و قانونی به این خوبی ندارن و من خودم شخصا مطالب زیادی رو اینجا یاد گرفتم و...