سلام من در قسمت اول غول مجسمه خدای جنگ دو گیر کردم ولی یه چششو در اوردم ولی وقتی که میخواد کامل بکشتش تو دستاش داره خدای جنگو له میکنه من با کامپیوتر بازی میکنم نمیدونم چه دکمه هایی رو بزنم لطفا...