تو گوشی نوکیا من امتحان کردم میشه با اون هر شمارهای که بخواهی با گوشی طرف مقابل بگیری.