سلام.من تویکی ازمراحل جی تی ای ۵گیرکردم کسی هست کمکم کنهAmphiblous Assaultاسم مرحلست

وقتی میرم تواین مرحله میندازتم بیرون میگه توبه یک چیزی احتیاج داری ولی نمیدونم چیه