Quick Any2Ico برای ساختن ایکن برای برنامه ها و سایت و غیره و یا استخراج ایکن


178079Quick Any2Ico برنامه ای رایگان و پرتابل برای ساختن ایکن از یک عکس در فرمتهای ICO یا PNG برای برنامه ها...