دوست عزیز وقتی انداختت بیرون برو دریا و تا جایی که میتونی زیرآب شنا کن.کلیک چپ و اسپیسه فکر کنم تا 20مین ادامه بده بعد دوباره برو!!!