در کلاس نرم افزارهای روتر رایگان بله بهترینه ، اما در مقابل تجهیزاتی مثل cisco ...