با تشکر از اموزشتون می خواستم بدونم که ایا سایت هایی که در deep web هستند هم از DDNS استفاده می کنند؟و ایا می شود به طریقی به اطلاعات این سرویس دسترسی پیدا کرد؟سوال بعد اینکه ایا یک سایت بعد از تغییر...