یادش بخیر چه نرم افزار هایی اومدن و از بازار خارج شدن