سلام

این پوشه حاوی اطلاعات (log) بوت نرم افزار های سیستم هستش.
اگر شما این پوشه را انتقال دهید و یا حذف کنید مجدداً در ابتدای شروع ویندوز مجدد در دفعات بعدی این پوشه و فایل های مربوطه ساخته...