البته ميتوني اين تغييرات رو از داخل فايلBoot.ini موجود در شاخه ويندوز نيز اعمال كني ولي توجه كن كه اين فايل به صورت اكسترا هيدنه اول از خالت هيدن درش بيار بعد .