عذر میخام
این مبحثو دیگه پیگیری نکردم و اهمیتشو برام از دست داد.سیستم دیگه هم دسترسی ندارم.