منم اين مشكلو دارم اگه كسي راه حلي به ذهنش رسيد اينجا بگه.
فكر مي كنم از isp ببندن! چون من تا وقتي كه خط تلفن رو وصل نميكنم هيچ مشكلي ندارم به محض وصل كردن خط تلفن به مودم بعد از چند دقيقه دسترسي...