لینک اثبات و معتبر:
[url]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.

عکس از هک شدن سایت مذکور:
[url]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.

بنده از قبل چنین...