5310 فارسی ساز نداره یعنی فارسی سازیش با نرم افزارو این حرفا درست بشو نیست...
فارسی سازیش رو یکجا خوندم که 20000 تومانی خرج داره ...