salam ba4eha khobid
man goshim 5310 omadam update konam farsish parid hala 4ikaresh konam
?:sad2::dep: