آیا تاکنون با خود اندیشیده‌اید که شاخصه اطمینان اتصال بیسیم دستگاه تلفن همراهتان بر روی چه مقداری قرار دارد؟ مطمئناً یکی از ساده‌ترین روش‌های موجود جهت آگاهی از این موضوع مشاهده تعداد خطوط قدرت...