محققان به تازگی موفق به تولید لنزی شده‌اند که می‌تواند بین دو فاصله مختلف تنظیم شود. در واقع کسی که از آن‌ها استفاده می‌کند می‌تواند تنها با دوبار پلک زدن بین دوربین و نزدیک‌بین حالت مورد نظر خود را...