:sad::sad::sad::sad::waiting: دوستان یکی پچی که کار کنه رو بذاره لطفا