درسته ebay و پی پال هر دو باعث رشد همدیگه شدن. تاجایی که ebay پی پال رو خرید و این دو غول الان به بیشترین ارزش تاریخ خودشون رسیدن. کاش میتونستیم همه از پی پال استفاده بکنیم. البته من خودم از طریق...