منم هم از این تابا واسه دخترم خرید کردم اما همسرم خودش نصب کرد و نصب کردنش کاری هم نداشت.