ببخشید شما میدونید این بازی رویین تنی رو چطور میشه فعال کرد؟ من همین چند روز پیش بازی رو خریدم ولی هر کاری میکنم فعال نمیشه. با این کد گذاری و فعالسازی و بند بساط گند زدن به اعصاب آدم. یه نفر هم که...