کلید خصوصی عددی تصادفی است که ۲۵۶ بیت است. کلید خصوصی با بهره گیری از رمزنگاری بیضوی در بیت کوین کلید عمومی را تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این در حالی است که در این شیوه رمزنگاری ...