امروزه تکنولوژی با سرعت زیادی در حال تغییر است و ما هر روزه شاهد تکنولوژی جدیدی هستیم که در صورتی که از این تکنولوژی ها به درستی استفاده شود قطعا مفید هستند و خیلی از کارها را برای انسان راحت تر...