به نظر من طراحی سایت بدون سئو مثل مهمانی گرفتن بدون دعوت کردن مهمان هست .