نه فکر نکنم شاید موقعیت مکانیتون تغییر کرده و جیمیل هم به طور خودکار تغییر داده