اگه با اسکن کردن هم رفع نشد به نظر مطمئن ترین کار بک اپ گرفتن و عوض کردن ویندوزه