به طور کلی ثابت شده است که غذا داغ کردن در ماکروفر میتواند ضررهایی داشته باشد به خاطر وجود اشعه ها و فرکانس هایی که به غذا در حین داغ شدن برخورد می کند اما چاره ای برای این موضوع اندیشده نشده است...